Formació

CURS 2021-22

Seminaris de formació

 • IMPULS DE LA LECTURA: espais literaris, clubs de lectura, tallers, recursos, biblioteca interactiva

        Coordinadora: CRISTINA VELENCOSO CAMPOS.

 • Enfocament interdisciplinari i tansversal del currículum

        Coordinadora: REMEI IBAÑEZ ALCOCER.

 • Millora de la competència digital del professorat

         Coordinadora: ROSA MARIA ORIENT HERNANDEZ.

 • Aprendizaje por proyectos: Intercambio de experiencias tecnológicas entre centros educativos de la Comunidad Valenciana.

         Coordinadora: Mª JESÚS RABADÁN SERRANO.

 • Mediació educativa.

         Coordinadora: LARA SANTOLAYA RAMS.

 

   Coordinador: JOAN CARLES QUERALT

——————————————————————————————————-

CURS 2020/21

Seminaris

 •  RECURSOS TIC I LA SEUA APLICACIÓ DIDÀCTICA
  Coordinadora: Rocío Serrano Lacasa
 •  BIBLIOTECA SERPIS: PUNT DE LECTURACoordinador: Josep Bernat Osca Boils
 •  ELS ÀMBITS: EL TRES EN U DE LA DOCÈNCIA. UN PROJECTE INTERDISCIPLINAR
  Coordinadora: Elisa María Macías Cordero
 •  APRENENTATGE PER PROJECTES: ROBÒTICA AMB ARDUINO A L’AULA DE TECNOLOGIA
  Coordinadora: Josefa Sánchez Dasí

 

 CURS 2019/20

1. Seminari Lectures interdisciplinàries per a fomentar la lectura, com a continuació de l’iniciat el curs anterior amb la incorporació del professorat nou que estiga interessat. Coordinadora: Cristina Velencoso. Continuació del Seminari de cursos anteriors amb dos objectius fonamentals: Foment de la lectura i dinamització de la biblioteca.

2. Seminari Millorar les competències professionals docents: competències clau, noves metodologies i avaluació. Coordinador: Jorge Sáiz. OBJECTIUS: Familiaritzar-se amb les competències professionals del docent, reflexionar sobre les pràctiques d’avaluació presents en la nostra tasca diària, conéixer les noves propostes sobre modalitats i instruments d’avaluació que estan practicant-se en altres centres, conéixer aspectes del procés d’avaluació per a l’atencióa la diversitat, conèixer experiències d’innovació i interpretació del currículum: competències clau (lingüística i social i cívica) i competències històriques, enfocament transversal del currículum: educació ambiental, desenvolupament sostenible, salut escolar, memòria històrica, foment de la participació social, desenvolupament de la ciutadania crítica i educació artística.

3. Seminari. DISEÑO E IMPRESIÓN 3D EN LOS PROYECTOS DE TECNOLOGÍA. Coordinadora: Belén Domingo Beltrán. Grupo de trabajo del departamento de tecnología junto con el coordinador TIC del centro. Se pretende incorporar el diseño y la impresión 3D , como una herramienta más, a los proyectos del departamento a partir de segundo de la ESO.

4. Grup de treball. Projecte interdiciplinari sobre els problemes mediambientals i sostenibilitat. Coordinadora: Elisa Ballester.

5. Curs CAL, impartit pel professor Marc Ferrà, amb els següents objectius:

a) Competència comunicativa

1. Promoure el desenvolupament d’habilitats lingüístiques (ambtextos de tipologia diversa) amb la finalitat d’afavorir la competència comunicatva tant oral com escrita.

2. Implicar el professorat en el procés de reflexió envers l’ús de l’estàndard tant escrit com oral a l’àmbit acadèmic.

 3. Treballar i assolir aquells aspectes de la gramàtica (fonètica i ortografia, morfologia i sintaxi) que solen provocar més dubtes en l’ensenyament i en l’ús del valencià formal.

b) Competència metodològica/ didàctica

1. Mostrar una panoràmica general de totes les propostes didàctiques i metodològiques que es poden aplicar a l’aula a partir de l’aprenentatge de llengües. Impulsar canvis metodològics que milloren la comunicació a l’aula fent servir mètodes actius, cooperatius i les TIC.

2. Promoure la coordinació entre professorat de diferents àmbits mitjançant l’ús de metodologia TIL I TILC.

3. Reforçar el treball de les actituds envers la llengua per tal d’afavorir l’aprenentatge.

 

A més, es continuarà amb el curs iniciat el curs passat del Portfoli europeu, coordinat per Laura Martínez, amb l’objectiu de continuar amb les activitats programades iniciades el curs anterior.

 

CURS 2017-18

Sessió del Seminari de Formació per al Foment de la Lectura sobre cercles literaris. Durant els darrers cursos s’ha donat continuïtat al Seminari de Foment de la Lectura i dinamització de la Biblioteca amb la participació de professorat de diferents departaments i d’experts en aquest tema. S’han realitzat ponències i tallers, i s’han planificat propostes per treballar la lectura entre l’alumnat.

Seminari Foment de la Lectura. Sessió sobre Simone de Beauvoir,
impartida pel professor de Filosofia Rafael Cabezas (Curs 2018-19)


Capgirem l’ESO

Xarxa d’Instituts d’Educació Secundària que busquen formes alternatives d’organització per ajustar-se a les demandes educatives actuals. Envieu les vostres aportacions, comunicacions, suggeriments, observacions, etc, al correu: capgiremleso@gmail.com

Propostes de centres que busquen alternatives d’organització per a una educació integral amb noves estructures que permeten integrar matèries, implantar el treball cooperatiu i per projectes.

Ací teniu l’enllaç amb la web de Capgirem l’ESO on podeu llegir el Manifest (consensuat a Burriana en l’anterior edició) amb 10 raons per capgirar l’ESO.

Centres participants

 • IES Fonteta de Sant Lluís (València).
 • IES Ramon Cid (Benicarló)
 • IES Cotes Baixes (Alcoi)
 • IDS Andre Sempere (Alcoi)

Projectes en què treballa cada centre:

 • IES Fonteta de Sant Lluís (València).

Ensenyament integrat per Àmbits en 1r i 2n d’ESO amb grups interactius, tertúlies literàries i voluntaris a l’aula.

Han passat del llibre de text al món digital treballant amb TIC: en el @ corporatiu per grups, drive, intranet, calendari.

Organització dels grups de treball: grups heterogenis de 4 on cada alumne ha de tenir una funció o responsabilitat de manera que tots són imprescindibles: encarregat del calendari, coordinador, relacions públiques, secretari i responsable del material.

Es reforcen els aspectes positius. Aprenentatge cooperatiu entre iguals. Tècniques d’exposicions orals.

El coordinador d’ESO informa als pares a principi de curs de com es treballa. Es presenta el resultat del treball a les famílies

Treball coordinat entre el professorat. A partir dels temes de Socials, es treballa en valencià i en castellà per explicar els continguts.

Exemples de projectes interdisciplinars:

 • estudi del districte i del barri, comparació amb altres barris de la ciutat de l’hemisferi sud que els alumnes trien
  • Museu de l’evolució: visita al museu de prehistòria, exposició amb panells explicatius i codis QR on es podien visualitzar vídeos sobre els temes elaborats, creació d’un himne per a la inauguració
  • obra de teatre, a partir de l’estudi de la civilització grega i romana.
 • IES Ramon Cid (Benicarló)
  • Aula de convivència: per a 7 o 8 alumnes que concentren els parts d’expulsió i tenen fracàs escolar, abans que puguen accedir a FPB. Es canvia el càstig pel reforç positiu a partir del que els agrada fer i propostes de participació: “patis vius”, racons en el pati que solen ser els conflictius es converteixen en llocs per jugar i xerrar amb profes; “en cercles”, amb tutories d’alumnes que fan de tutors d’altres alumnes; “fent aula”, on eixen 2 o 3 hores a la semana de classe per fer activitats diverses de manteniment del centre (aparcabicis, pintar parets,…) amb els profes de cicles i d’ESO; “parlem”, on es fan projectes a partir del que els agrada.  
  • Àmbits: coordinació del professorat VAL i CAS. Dossier conjunt on unifiquen temaris i treballen en paral·lel els continguts comparant normativa gramatical. Reunió de coordinació durant 1 hora setmanal. Decoren l’aula amb normes de colors per comparar les dues llengües. Llistat obert de lectures, fan de booktubers, revisió de criteris d’avaluació: conceptes 40%, valors 10%, comprensió oral i escrita 20%, expressió oral i escrita 20%, obra literària 10%. Cal esforç, treball en grups, constància, iniciativa personal, implicació dels departaments i de l’equip directiu.
  • Desdoblaments.
  • Inclusió PT en l’aula.
 • IES Cotes Baixes (Alcoi)

Organització: 1r Àmbits de CS i CN; 2n Àmbits FiQ, EPV. Aules cooperatives. Tallers diversos: hort, debatim, etc. ANG: 1 hora de conversa en grups reduïts. Grups de 20 alumnes amb 2 tutors per grup. 5 Ipad+5 portàtils.

Projectes globals a partir de la part competencial transversal del currículum: 1 vegada al trimestre es canvia l’horari durant 1 o 2 setmanes. Aprenentatge col·laboratiu basat en reptes. Es treballa en un blog i amb dos profes a l’aula. Avaluació=Evolució de l’alumnat.

Les hores que cal impartir es distribuixen al llarg del curs com interessa: 3h/setmana = 105 anuals; 2h/setmana=70 h. Es poden concentrar les matèries en una part del trimestre. S’adapta l’horari a les necessitats dels projectes.

 • IDS Andre Sempere (Alcoi)

Es treball sense parets: ADA (aula dinàmica d’aprenentatge) en 1r i 2n d’ESO amb 60 alumnes. Es marquen bé els objectius, criteris i productes que cal elaborar. Coordinació entre el professorat: 6 profes per a 60 alumnes.

Motivació basada en la preparació de productes que enganxen l’alumnat i el contacte amb l’entorn. Avaluació per competències de projectes de treball col·laboratiu. Cal organitzar les interaccions dels alumnes adequadament. Aprenentatge cooperatiu basat en projectes, intel·ligències múltiples, gamificació, competències, escola inclusiva, atenció a la diversitat. Grups cooperatius de 4 alumnes: 1 avançat que estira del grup, 2 de nivell mitjà i 1 de nivell més baix.

Àmbits SL i AC. amb 2 hores de coordinació: 1h per a cada Àmbit i 1h per als dos Àmbits. Elaboren materials i rúbriques que han de guiar els alumnes. TIL (tractament integrat de llengües). Es parteix d’un tema de Socials i s’incorporen continguts de llengua evitant repeticions en les dues llengües. Coavaluació: les preguntes que es plantegen, les valoren entre tots. S’empren formularis d’observació per a tots els dies i també controls del treball. Es prepara un dossier per als Àmbits amb adaptacions i tasques multinivell: comencen per una activitat que han de fer tots i després es va aprofundint.

Al final de l’avaluació cal indexar: fer un índex de tot el que s’ha fet per tal que l’alumnat siga conscient del treball realitzat. Es preparen rúbriques d’autoavaluació.

Formació del professorat en seminaris. La PT i els profes de reforç entren a l’aula.


 

PROJECTE DE FORMACIÓ EN CENTRE SOBRE COMPETÈNCIES CLAU 2014