Oficina Virtual – Cicles Formatius

ADMISSIÓ:

________________________________________________________________________________________

MATRÍCULA SOLS SMR (Grau Mitjà) SEMIPRESENCIAL amb plaça adjudicada i resta de grups presencial autoritzats

PERÍODE EXTRAORDINARI MATRICULA DE MODALITAT

SEMIPRESENCIAL DAM

Del 16 al 19 d’octubre

 

 

 

 

 

ALUMNAT DEL CENTRE

ATENCIÓ: JA ESTÀ  TANCAT AQUEST PROCEDIMENT

per a 2n Cicles Formatius, 2n FPB i alumnat repetidor de 1r.

 

– Documentació a aportar:

1. Formulari de matrícula

2. Fotocòpia del llibre de família. (menors d’edat).

3. Fotocòpia del DNI alumne (DNI mare/pare/representant legal: menors d’edat ).

4.  CONSELL ORIENTADOR.(sols per a FP Bàsica). Certificació acadèmica (alumnat que vé d’altres comunitats o de col·legis que no utilitzen la plataforma ITACA): sols per a cicles de Grau Mitjà i Superior).

5. Informe de salut escolar (1r CICLES menors d’edat.)

6. Sol·licitud d’accés a “Web Família”.

7. Autorització per a l’ús d’imatges.

8. Consentiment per a la gestió i creació de correu electrònic eductiu.

9. Comunicat anul·lació de matrícula per inassistència

10. Imprés  per aportació a despeses comunes.

11. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.

12. Sol·licitud torn cicle (sols per a SMR Informàtica)

Taxes Pagades:

– Primer curs: (Targetes d’identitat i Informe d’avaluació de Formació Professional)

– Segon curs: (Targeta d’identitat).

Els  documents 7, 8, 9, 10 Y 12 els heu de completar i signar i una vegada escanejats enviar-los junt als altres documents per correu a:

 

Els admesos en el cicle de grau superior d’informàtica, enviar els documents al següent correu: 

grau_superior.infor.matricula@iesserpis.org

 

En ASSUMPTE fiqueu el nom de l’alumne que es matricula

 

– Documentació a aportar:

1. Formulari de matrícula

2. Autorització per a l’ús d’imatges.

3. Comunicat anul·lació de matrícula per inassistència

4. Imprés per aportació a despeses comunes.

5. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.

Taxes Pagades.

– Primer curs: (Targetes d’identitat i Informe d’avaluació de Formació Professional)

– Segon curs: (Targeta d’identitat)

Els  documents 2, 3 i 4 els heu de completar i signar i una vegada escanejats enviar-los junt als altres documents per correu a: cicles.matricula@iesserpis.org

En ASSUMPTE fiqueu el nom de l’alumne que es matricula

 

Data fi de matrícula: 17/07/2020

 

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • A l´apartat “Taxa”, seleccionar “Targetes d’identitat” o «Informe d’avaluació de Formació Professional».
 • Polsar “Continua”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat.

 

______________________________________________________________________________________

INFORMACIÓ Curs 2020/21

Docència lectiva en els diferents cicles i grups

 

TORN DE MATÍ

TORN DE VESPRADA

Família Informàtica

PRIMER SMR – mitjà

1 grup de matí

2 grups de vesprada

SEGONS SMR – mitjà

2 grups de matí

1 grup de vesprada

DAM – Superior 1r i 2n

matí

 

ASIX – superior 1r i 2n

 

vesprada

Família Administració i gestió

GA – mitjà

matí

 

AF – superior

matí

 

Important:  PRIMERS DE SMR  – Mitjà

En matrícula s’oferirà un document on es podrà argumentar i justificar el motiu per escollir un o altre torn. Tot aquell alumnat que no puga justificar (o presente justificació insuficient) participarà en un sorteig públic que servirà per assignar el torn d’assistència a classe.

 

_______________________________________________________________________________________

CONVALIDACIONS:

  • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (títols LOGSE). Annex XIV
  • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (títols LOE). Annex XV
  • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon al Ministeri d’Educació. Annex XVII
  • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Annex XVIII

_______________________________________________________________________________________

ANUL·LACIONS

_______________________________________________________________________________________

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE TÈCNIC (Grau Mitjà) o TÈCNIC SUPERIOR (Grau Superior):

 • Sol·licitud expedició de títol (al finalitzar els estudis de Formació Professional): Imprés
 • Taxa per a sol·licitar el títol de Tècnic (Grau mitjà) o Tècnic Superior (Grau Superior): 

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

  • A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
  • A l´apartat “Taxa”, seleccionar “TÍTOL DE TÈCNIC/TÈCNIC SUPERIOR”.
  • Polsar “Continua”.
  • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
  • Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
  • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
  • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
  • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat.

____________________________________________________________________________________

PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ/SUPERIOR:

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • A l´apartat “Taxa”, seleccionar “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà/Superior”.
 • Polsar “Continua”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat.

____________________________________________________________________________________

 •  

L´alumnat que desitge inscriure’s per a  realitzar la fase voluntària de les Proves d’accés a la Universitat,  haurà d’ enviar entre el dia 15 al 23 de juny, al correu electrònic  secretaria@iesserpis.org, la següent documentació:

 • FOTOCOPIA DEL DNI // NIE
 • IMPRÉS DE MATRÍCULA (Formulari)
 • JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LES TAXES:

Taxes de matrícula

Ordinària: 78,20.- euros

Família Nombrosa General: 39,10.- euros

Família Nombrosa Especial: Exempts

Víctimes de violència de gènere: Exempts

Família monoparental categoria general: 39,10.- euros

Família monoparental categoria especial: Exempts

Alumnat amb discapacitat igual o superior al 33%: Exempts

Alumnat amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de batxillerat: Exempts

L’INGRÉS  HAURÀ DE REALITZAR-SE EN:

BANC SABADELL (Sucursal Av. Blasco Ibáñez, 186)

IBAN ES90 **** **** **** ****0420

 • DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE L’ EXEMPCIÓ O REDUCCIÓ  DE LA TAXA. 

 

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES:   IES SERPIS